Search
Norsk

Guide til vedlikehold av kompressor

 

Har du kontroll på filterkapasitet, oljenivå og luftkvalitet på din kompressor? Her får du en kjapp gjennomgang av de tingene du må ha kontroll på om du er ansvarlig for en pusteluftkompressor.

 

Vedlikehold av pusteluftkompressor er en smal sak om man bare gjør ting riktig. I hovedsak er det tre ting du må huske på: Luftkvalitet, filter og olje. 

Personer som skal fylle pressluftflasker skal i tillegg ha fått nødvendig opplæring ref. forskrift 706.Vesttkenikks kurs i fylling av pressluftflaskerog betjening av fylleanlegg gir denne opplæringen.

 

Luftkvalitet

For at luften fra kompressoren skal være trygg å puste inn, skal den tilfredsstille kravene i standarden "NS-EN 12021". Her står det at "Pusten fra fyllingsanlegget skal regelmessig kontrolleres med hensyn til CO, CO2, olje og vanninnhold av en person som har nødvendig kunnskap om dette." 

I praksis betyr dette i de fleste tilfeller at man tar luftanalyse en gang i året, ved årlig kontroll. Flere selskaper tar luftanalyse oftere, gjerne hvert halvår.

 

Når vi foretar luftanalyse, sjekker vi at luften tilfredsstiller følgende krav (NS-EN 12021 og forskrift 706

  • Oksygen: Skal være innenfor +/- 0,5 %  jf 21 %

  • Oljeinnhold: Skal ikke overskride 0,5 mg/m3

  • Karbondioksid: Skal ikke overskrive 500 ppm

  • Karbonmonoksid: Skal ikke overskride 10 ppm

  • Luftfuktigheten i fylleanlegg 25 mg/m3 for alt over 70 bar, 35 mg/m3 for flaskebank

  • Lukt og smak: Skal ikke være tilstede

 

Filter

Hvor ofte filter må skiftes, bestemmes av kompressorprodusentens anbefalinger. 

For de fleste mindre kompressorer (Bauer som benytter P21 filter og tilsvarende Nardi) skal filteret normalt skiftes etter 15-20 timers drift. Varigheten på filteret varierer sterkt, og bestemmes av lufttemperatur. Stiger temperatur, går varigheten ned.

Som et eksempel kan en nevne at dersom et filter har 15-17 timers varighet ved 20oC, vil varigheten være rundt 5 timer ved 40oC.

Mindre kompressorer har vanligvis ingen indikator på filtermetning. Den eneste måten å avdekke om filteret er mettet på, er å ta en luftanalyse. Det er derfor viktig å ha en loggbok ved kompressoren hvor en noterer ned start- og stopptid. På den måten har man kontroll på hvor mange driftstimer det er gått siden siste filterbytte.

På våre kurs, gir vi også opplæring i å beregne filtervarighet med en såkalt filterkalkulator.

Større kompressorer har større filter, og dermed også lengre tidsintervall mellom filterbyttene. På større kompressorer er det også vanlig med en indikator som viser filtermetning til enhver tid.

Dersom filteret ikke byttes, blir det "mettet" og en vil oppleve olje, smak og lukt i pusteluften. Luften vil da ikke tilfredsstille kravene, og ikke være sikker pusteluft.

Samtidig som en skifter filter, skiftes mindre deler som o-ringer og innsugfilter.

 

Olje

Kompressorens motorolje skal skiftes etter 50 timers drift fra kompressoren er ny. Videre skal oljen skiftes ved hver 1000/2000 timers drift, eller årlig, avhengig av driftsintervaller.

Foruten luftanalyse, filter og oljeskift, må en også huske på at selve filterhuset skal skiftes hvert femtende år.

 

Vedlikeholdsintervallene for kompressorer kan variere noe fra produsent til produsent og fra modell til modell, så sjekk alltid produsentens vedlikeholdsmanual. 

Er du i tvil, står vi alltid klare til å hjelpe deg.

Search