Search
Norsk

Kurs i kartlegging og vurdering

av Benzen-eksponering

 

Benzen er en av de største kjemiske helsefarene knyttet til olje- og gassvirksomhet, og finnes i større eller mindre grad i alle prosesstrømmer i all produksjon og prosessering av olje og gass.  Stoffet klassifiseres som kreftfremkallende og arvestoffskadelig. Gode systemer og rutiner for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging er derfor nødvendig.

 

Vestteknikk inviterer i samarbeid med Proaktima til kurs i måling av benzen. Kurset er rettet mot yrkeshygienikere, HMS-personell og andre som ønsker å lære mer om kartlegging og vurdering av benzen-eksponering.

 

Gjennom kurset vil vi gi en grundig innføring i teori og praktiske målinger med vekt på:

 

Benzen

- Hva er benzen og hvor finner vi benzen
- Iboende egenskaper
- Helsefarer ved akutt og langvarig eksponering
- Grenseverdier
- Brann- og eksplosjonsfare

Kartlegging og måling av benzen

- Identifisering
- Estimering av eksponering
- Metoder for måling
- Tolkning av måleresultater

Risikovurdering

Vernetiltak

- Tekniske tiltak
- Prosedyrer, arbeidstidsbegrensinger, kompetansekrav og restriksjoner
- Personlig verneutstyr

 

Kursinstruktører

Kurset holdes av yrkeshygienikerne
Kyrre F. Andersen og Hans Thore Smedbold

Kyrre F. Andersen har flere års erfaring fra yrkeshygienisk arbeid i HMS analyse og jobber i dag som kursinstruktør i Vestteknikk. Hans Thore Smedbold jobber som yrkeshygieniker i Proactima og har lang erfaring innenfor feltet.

Regelverk

Kurset tar utgangspunkt i anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering (Norsk olje og gass retningslinje nr. 131), samt Forskrift om utførelse av arbeid (Arbeidstilsynet best. nr. 703) og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (Arbeidstilsynet best. nr. 704).

 

Tid og påmelding

Kurset kan tas som enkeltstående kurs eller sammen med kurs i kartlegging og vurdering av kvikksølv. Benzene-kurs holdes 20. april og Kvikksølv-kurs holdes 21. april.

Pris: 3900,- per deltaker (per dag).

Påmelding Benzen-kurs 20. april

Påmelding Kviksølv-kurs 21. april

 

Search